خط خودکاری لیندی http://www.lindi.ir 2017-06-22T20:34:08+01:00 text/html 2017-05-11T03:53:53+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی السلام علیك یا اباصالح المهدی (عج) http://www.lindi.ir/post/110 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8294616992/lindi17.bmp" alt=""></div> text/html 2017-05-11T03:24:14+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی هرگز پناهگاهی جز او نمی یابی http://www.lindi.ir/post/109 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8294607600/lindi16.bmp" alt=""></div> text/html 2017-05-11T03:23:20+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی زان كز همه كس بی كس و بی یارترم من http://www.lindi.ir/post/108 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8294607584/lindi15.bmp" alt=""></div> text/html 2017-05-11T03:22:44+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی بیمار غمت را نفسی هست هنوز http://www.lindi.ir/post/107 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8294607568/lindi14.bmp" alt=""></div> text/html 2017-05-11T03:21:40+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند http://www.lindi.ir/post/106 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8294607534/lindi13.bmp" alt=""></div> text/html 2017-05-11T03:21:01+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی هر چه آمد به سرم از تپش نام تو بود http://www.lindi.ir/post/105 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8294607518/lindi12.bmp" alt=""></div> text/html 2017-05-11T03:20:01+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی كاش آنجا كه تو رفتی غم عالم می رفت http://www.lindi.ir/post/104 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8294607492/lindi11.bmp" alt=""></div> text/html 2017-05-11T03:19:11+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی در چشم منی عزیز چون مردم چشم http://www.lindi.ir/post/103 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8294607468/lindi10.bmp" alt=""></div> text/html 2017-05-11T03:18:14+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی یا چنان نمای كه هستی یا چنان باش كه مینمایی http://www.lindi.ir/post/102 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8294607442/lindi09.bmp" alt=""></div> text/html 2017-05-11T03:17:31+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی دلا نزد كسی بنشین كه او از دل خبر دارد http://www.lindi.ir/post/101 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8294607426/lindi08.bmp" alt=""></div> text/html 2017-05-11T03:16:35+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی در كوی ما شكسته دلی میخرند و بس http://www.lindi.ir/post/100 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8294607418/lindi07.bmp" alt=""></div> text/html 2017-05-11T03:16:00+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی متن در مورد معلم http://www.lindi.ir/post/99 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8294607392/lindi06.bmp" alt=""></div> text/html 2017-05-11T03:15:25+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی كاش در دهكده عشق فراوانی بود http://www.lindi.ir/post/98 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8294607350/lindi05.bmp" alt=""></div> text/html 2017-05-11T03:14:37+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی یك لحظه نگاه تو مرا راحت جان است http://www.lindi.ir/post/97 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8294607334/lindi04.bmp" alt=""></div> text/html 2017-05-11T03:13:46+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه http://www.lindi.ir/post/96 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8294607326/lindi03.bmp" alt=""></div>