خط خودکاری لیندی http://www.lindi.ir 2020-10-18T14:42:50+01:00 text/html 2018-09-26T09:41:03+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی خط خودكاری http://www.lindi.ir/post/138 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8338290942/khat_1_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8338290968/khat_2_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8338290976/khat_3_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8338291000/khat_4_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8338291034/khat_5_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8338291050/khat_6_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8338291076/khat_7_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8338291092/khat_8_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8338291126/khat_9_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8338291142/khat_10_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8338291184/khat_11_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8338291192/khat_12_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8338291226/khat_13_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8338291234/khat_14_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8338291242/khat_15_.jpg" alt=""></div> text/html 2017-08-10T05:12:47+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی بگذرد ایام هجران نیز هم http://www.lindi.ir/post/136 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303093042/25.JPG" alt=""></div> text/html 2017-08-10T05:12:09+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی بی سنگ صبور است دل تنگ صبورم http://www.lindi.ir/post/135 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303093018/24.JPG" alt=""></div> text/html 2017-08-10T05:11:28+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی پایان التهاب شروع نگاه توست http://www.lindi.ir/post/134 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303092992/23.JPG" alt=""></div> text/html 2017-08-10T05:10:40+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی بنده عشقمو از هر دو جهان آزادم http://www.lindi.ir/post/133 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303092968/22.JPG" alt=""></div> text/html 2017-08-10T05:09:47+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی هر چند كه غائبی فراموش نه ای http://www.lindi.ir/post/132 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303092942/21.JPG" alt=""></div> text/html 2017-08-10T05:09:02+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی ای كاش تو باشی و مرا كاش نباشد http://www.lindi.ir/post/130 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303092934/20.JPG" alt=""></div> text/html 2017-08-10T05:08:24+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی شب از هجوم خیالت نمیبرد خوابم http://www.lindi.ir/post/129 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303092918/19.JPG" alt=""></div> text/html 2017-08-10T05:07:02+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی بیرنگ رخت زمانه زندان من است http://www.lindi.ir/post/128 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303092892/18.JPG" alt=""></div> text/html 2017-08-10T05:05:58+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی بر خویش ببال اگر شدی بنده عشق http://www.lindi.ir/post/127 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303092884/17.JPG" alt=""></div> text/html 2017-08-10T05:05:20+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع http://www.lindi.ir/post/126 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303092876/16.JPG" alt=""></div> text/html 2017-08-10T05:04:14+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی ما را بجز خیالت فكری دگر نباشد http://www.lindi.ir/post/125 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303092868/15.JPG" alt=""></div> text/html 2017-08-10T05:03:27+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی ما غیر تو نداریم تمنای دگر http://www.lindi.ir/post/124 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303092842/14.JPG" alt=""></div> text/html 2017-08-09T13:38:08+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی آرزوی منی ای كاش به گورت ببرم http://www.lindi.ir/post/123 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303047384/13.JPG" alt=""></div> text/html 2017-08-09T13:35:54+01:00 www.lindi.ir ابوطالب لیندی چون دوست دشمن است شكایت كجا بریم؟ http://www.lindi.ir/post/122 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303047200/12.JPG" alt=""></div>